Wetenschappelijk onderzoek

Naast klinische studies, waarbij de studie wordt opgezet door een externe partij, zijn we eveneens bezig met wetenschappelijk (academisch) onderzoek. Bij dit soort onderzoek zijn we zelf opdrachtgever of nemen we deel aan een studie die wordt opgezet vanuit een ander ziekenhuis of een universiteit. Door het opzetten van wetenschappelijke studies kunnen we blijven innoveren en zetten we in op de gebieden binnen cardiologie die onvoldoende onderzocht zijn of waar we als centrum veel belang aan hechten. Hieronder vind je de belangrijkste wetenschappelijke projecten terug waar het Hartcentrum Hasselt momenteel mee bezig is.

 

EU projecten


 

  • Coroprevention - H2020

De CoroPrevention studie kadert binnen een Europees H2020 project. In dit project zijn de Universiteit Hasselt en Hartcentrum Hasselt verantwoordelijk om vorm te geven aan een gepersonaliseerde digitale secundaire preventie strategie voor patiënten met chronische ischemische hartziekten. Binnen deze strategie zullen de patiënten ook intensief opgevolgd worden door een verpleegkundige. Na de ontwikkelingsfase zal deze interventie getest worden in een prospectieve studie in 2000 hoog risico patiënten in 6 landen: Finland, Griekenland, Portugal, Duitsland, Polen en Italië. Het tweede innovatieve luik binnen deze studie is het gebruik van een nieuwe innovatieve risicostratificatie score op basis van nieuwe biomarkers. 

 

  • NWE Chance - Interreg

NWE Chance is een Europees Interreg project met verschillende Europese partners, waaronder 3 hartcentra. Naast het Jessa ziekenhuis doet het ISALA ziekenhuis te Zwolle en het MUMC+ te Maastricht mee. Door samenwerking tussen eHealth bedrijven, hartcentra en kennisinstellingen wordt een ‘thuis hospitalisatie’ platform ontwikkeld waarin een real-time monitoringsysteem wordt geïntegreerd met een minilab, voor het meten van kalium en creatine, en een draagbare patch om vitale signalen te meten. Daarnaast wordt een Innovatie Hub opgezet. Deze hub ondersteunt de lange termijn bedrijven in de NWE-regio bij het ontwikkelen, valoriseren en implementeren van eHealth technologie voor thuishospitalisatie. Door de mogelijkheid tot thuishospitalisatie, moeten patiënten minder vaak in het ziekenhuis verblijven en kunnen ze in de thuisomgeving worden verzorgd en opgevolgd. Link: www.nweurope.eu/nwe-chance

 

TBM projecten


Het TBM-programma van het FWO beoogt op lange termijn bij te dragen aan de implementatie van (nieuwe) therapieën, diagnosetechnieken en preventiemethoden, die -ten gevolge van een gebrek aan industriële interesse- zonder overheidsfinanciering niet tot bij de patiënt zouden geraken. Het hartcentrum krijgt de kans om aan verschillende TBM projecten mee te werken. 

 

  • TBM VKF

Deel 1 ‘AF-EduCare’, educatie studie: De logistieke en economische impact alsook het effect nagaan van meer intense persoonlijke en online gerichte educatie op het kennisniveau, het symptoomprofiel, de levenskwaliteit, de therapietrouw en de cardiovasculaire complicaties bij VKF patiënten. Binnen deze studie zal eveneens de AF-EduApp ontwikkeld en getest worden.


Deel 2 ‘AF-CareID’, communicatie studie: De implementatie, haalbaarheid en impact nagaan van een VKF zorg die gebruik maakt van een nieuw VKF paspoort om de communicatie tussen verschillende gezondheidsmedewerkers te stroomlijnen.

 

  • TBM duursport (Masters@Heart)

Het doel van dit project is om levenslange duursportbeoefening te valideren als middel ter preventie van coronair lijden en op die manier een wetenschappelijke basis te leggen voor de implementatie van duursport trainingsprogramma's in Vlaanderen. We willen risicofactoren identificeren die geassocieerd zijn met het optreden van neveneffecten van duursportbeoefening, namelijk het optreden van voorkamerfibrillatie en van manifeste myocardfibrose. Door een beter begrip van de dosis-responsrelatie tussen inspanning en gezondheid kan dit project leiden tot een verbetering van preventieve en therapeutische maatregelen bij voorbeschikte atleten.

 

Voor meer informatie (en voor het inschrijven van kandidaten): http://www.masteratheart.be

 

 

Overige projecten


  • Miracle EI-ARVC

Het bestuderen van microRNA als biomerker voor de nadelige effecten van fysieke inspanning op het hart, bij atleten met fysieke inspanning-geinduceerde aritmogene rechter ventrikel cardiomyopathie (exercise-induced ARVC, EI-ARVC). Er wordt een microRNA panel gedefinieerd dat EI-ARVC patiënten kan onderscheiden van genetische ARVC patiënten, normale controles en gezonde atleten. De opdrachtgever van deze studie is het UZA. (dr. Isabel Witvrouwen).

 

  • ProAtHeart

Een prospectieve case-control studie, uitgevoerd over 25 jaar en ingedeeld in 2 stadia. In de eerste fase wordt de evolutie beschreven van door inspanning geïnduceerde hartremoddeling (“athlete’s heart”) bij elite duursporters (junior) in vergelijking met atleten die zich bezighouden met andere sporten. In de tweede fase worden de gezondheidsvoordelen van duursporten op lange termijn beoordeeld. De studie wordt uitgevoerd in samenwerking met UZL, St Vincent's hospital (Melbourne, Australië) en Pontchaillou hôpital (Rennes, Frankrijk). Meer informatie over deze grote studie vind je hier.

 

  • BeSingCardioRehab

Een intercontinentale retrospectieve cohortstudie, uitgevoerd in 2 cardiale revalidatiecentra in België en Singapore. De invloed van fase II hartrevalidatie op ernstige ongewenste cardiale events zal op lange termijn worden vergeleken tussen Europa en Azië. Dit wordt één van de eerste onderzoeken naar cardiale revalidatie in Azië. Op basis van de BeSingCardioRehab-studieresultaten kunnen fase II-centra voor hartrevalidatieprogramma's worden om de programmainhoud en -resultaten te verbeteren.

 

  • Health in Travel Behavior (HTB)

De belangrijkste doelstelling is het in kaart brengen van het verplaatsingsgedrag (en het hieraan gekoppelde niveau van fysieke activiteit) van hartpatiënten, alsook de impact nagaan van gezondheids- en contextuele factoren die het verplaatsingsgedrag beïnvloeden. Een bijkomende doelstelling is de bereidheid van hartpatiënten nagaan m.b.t. het gebruik van smartphone applicaties voor een langere tijdsperiode om het verplaatsingsgedrag in kaart te brengen. Meer informatie kan je terugvinden op de website. Hier kunnen patiënten zich tevens aanmelden voor de studie. 

http://mobilehealthunit.org/htb/