Wetenschappelijk onderzoek

Naast klinische studies, waarbij de studie wordt opgezet door een externe partij, zijn we eveneens bezig met wetenschappelijk (academisch) onderzoek. Bij dit soort onderzoek zijn we zelf opdrachtgever of nemen we deel aan een studie die wordt opgezet vanuit een ander ziekenhuis of een universiteit. Door het opzetten van wetenschappelijke studies kunnen we blijven innoveren en zetten we in op de gebieden binnen cardiologie die onvoldoende onderzocht zijn of waar we als centrum veel belang aan hechten. Hieronder vind je de belangrijkste wetenschappelijke projecten terug waar het Hartcentrum Hasselt momenteel mee bezig is.

 

TBM projecten


Het TBM-programma van het FWO beoogt op lange termijn bij te dragen aan de implementatie van (nieuwe) therapieën, diagnosetechnieken en preventiemethoden, die -ten gevolge van een gebrek aan industriële interesse- zonder overheidsfinanciering niet tot bij de patiënt zouden geraken. Het hartcentrum krijgt de kans om aan verschillende TBM projecten mee te werken. 

 

  • TBM VKF

Deel 1 ‘AF-EduCare’, educatie studie: De logistieke en economische impact alsook het effect nagaan van meer intense persoonlijke en online gerichte educatie op het kennisniveau, het symptoomprofiel, de levenskwaliteit, de therapietrouw en de cardiovasculaire complicaties bij VKF patiënten. Binnen deze studie zal eveneens de AF-EduApp ontwikkeld en getest worden.


Deel 2 ‘AF-CareID’, communicatie studie: De implementatie, haalbaarheid en impact nagaan van een VKF zorg die gebruik maakt van een nieuw VKF paspoort om de communicatie tussen verschillende gezondheidsmedewerkers te stroomlijnen.

 

  • TBM duursport (Masters@Heart)

Het doel van dit project is om levenslange duursportbeoefening te valideren als middel ter preventie van coronair lijden en op die manier een wetenschappelijke basis te leggen voor de implementatie van duursport trainingsprogramma's in Vlaanderen. We willen risicofactoren identificeren die geassocieerd zijn met het optreden van neveneffecten van duursportbeoefening, namelijk het optreden van voorkamerfibrillatie en van manifeste myocardfibrose. Door een beter begrip van de dosis-responsrelatie tussen inspanning en gezondheid kan dit project leiden tot een verbetering van preventieve en therapeutische maatregelen bij voorbeschikte atleten.

 

Voor meer informatie (en voor het inschrijven van kandidaten): http://www.masteratheart.be

 

 

Overige projecten


 

  • Sweaty Hearts

Een Europees Erasmus+ Sport project dat gedurende 1 jaar loopt over 5 verschillende landen (België, Italië, Oostenrijk, Griekenland en Hongarije.). Dit demonstratieproject richt zich op cardiale revalidatie bij patiënten met ischemisch hartlijden. Het doel is om een model voor fysieke inspanning (op lange termijn) te ontwikkelen, te implementeren en te evalueren in Europa. Meer informatie kan u terugvinden op de website: https://www.sweatyhearts.eu/

 

  • Miracle EI-ARVC

Het bestuderen van microRNA als biomerker voor de nadelige effecten van fysieke inspanning op het hart, bij atleten met fysieke inspanning-geinduceerde aritmogene rechter ventrikel cardiomyopathie (exercise-induced ARVC, EI-ARVC). Er wordt een microRNA panel gedefinieerd dat EI-ARVC patiënten kan onderscheiden van genetische ARVC patiënten, normale controles en gezonde atleten. De opdrachtgever van deze studie is het UZA. (dr. Isabel Witvrouwen).

 

  • ProAtHeart

Een prospectieve case-control studie, uitgevoerd over 25 jaar en ingedeeld in 2 stadia. In de eerste fase wordt de evolutie beschreven van door inspanning geïnduceerde hartremoddeling (“athlete’s heart”) bij elite duursporters (junior) in vergelijking met atleten die zich bezighouden met andere sporten. In de tweede fase worden de gezondheidsvoordelen van duursporten op lange termijn beoordeeld. De studie wordt uitgevoerd in samenwerking met UZL, St Vincent's hospital (Melbourne, Australië) en Pontchaillou hôpital (Rennes, Frankrijk). Meer informatie over deze grote studie vind je hier.

 

  • BeSingCardioRehab

Een intercontinentale retrospectieve cohortstudie, uitgevoerd in 2 cardiale revalidatiecentra in België en Singapore. De invloed van fase II hartrevalidatie op ernstige ongewenste cardiale events zal op lange termijn worden vergeleken tussen Europa en Azië. Dit wordt één van de eerste onderzoeken naar cardiale revalidatie in Azië. Op basis van de BeSingCardioRehab-studieresultaten kunnen fase II-centra voor hartrevalidatieprogramma's worden om de programmainhoud en -resultaten te verbeteren.

 

  • NWE Chance

Het een NWE Chance project is een Europees project, namelijk Interreg, met verschillende Europese partners. In dit project werken het Jessa Ziekenhuis samen met 2 Nederlandse ziekenhuis, het ISALA zieken huis te Zwolle en het MUMC+ te Maastricht. De bedoeling van NWE Chance is het creëren van een platform dat de thuishospitalisatie van hartfalenpatiënten mogelijk maakt. Dit zou het mogelijk maken dat patiënten minder vaak in het ziekenhuis moeten verblijven en dus in de thuisomgeving worden verzorgd en opgevolgd. Link: www.nweurope.eu/nwe-chance